Projectoproep
#ontdekkingtroef

 

PROJECTOPROEP #ONTDEKKINGTROEF

Vakantie mogelijk maken voor mensen in de meest kwetsbare situaties.

 

De doelstelling van deze oproep is om vakantie mogelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen die door de gevolgen van COVID-19 daar de kans niet of minder toe hebben. Alle organisaties die deel uitmaken van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie kunnen een projectvoorstel indienen. De activiteiten moeten van start gaan in 2020 en zijn ten laatste afgerond in mei 2021.  
 
Er zijn 2 indienrondes, waarvan de eerste reeds afgelopen is. De deadline voor de tweede is op 16 oktober 2020. Organisaties kunnen een subsidiebedrag aanvragen van minstens 3500 euro en maximaal 30 000 euro.  

Joep neemt je mee op ontdekking door Sint-Amandsberg

Hittegolf? Zoek verkoeling in de beek van Zonnebeke!

Projectoproep #Ontdekkingtroef  

Waarom deze projectoproep?


Vlaanderen kent een lange traditie op het vlak van sociaal toerisme, waarbij vakantie als basisrecht en niet als luxeproduct wordt gezien.

Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sector van het sociaal toerisme traditioneel op verschillende manieren: het netwerk Iedereen Verdient Vakantie, de subsidiëring van organisaties die projecten uitwerken die de participatie verhogen aan het toeristisch aanbod van individuen of groepen die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen, de erkenning en subsidie voor de jeugdverblijven,…

Mensen in een kwetsbare situaties worden extra getroffen door de coronamaatregelen en dreigen steeds meer geïsoleerd te geraken. Zelfs wanneer  reizen terug toegestaan wordt, is dat voor veel mensen allesbehalve evident.
We willen organisaties die met deze doelgroepen werken, ondersteunen zodat deze vakantieactiviteiten (daguitstappen, meerdaags verblijf, vakantieactiviteiten binnen de eigen context)  kunnen aanbieden met de nodige zorg en ondersteuning op maat.
De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 6 juli 2020 en 15 mei 2021 . Projecten moeten van start gaan in 2020


Wat is het doel van de projectoproep?


Het creëren van vakantiebelevingen (daguitstappen, meerdaags verblijf, vakantieactiviteiten) die aangeboden worden aan Vlamingen in een kwetsbare situatie.  
Dit kan zowel gaan over het organiseren van een daguitstap in beperkte kring, het organiseren van een meerdaags verblijf of het opzetten van activiteiten die het vakantiegevoel vergroten in de eigen context. 
Deze vakantieactiviteiten sluiten nauw aan bij #ontdekkingtroef.
#ontdekkingtroef daagt mensen uit om een vakantiegevoel en beleving te zoeken waar je het niet verwacht.  Je zoekt ongekende parels op.  Je laat het toeval toe, je laat je leiden door wat je onderweg meemaakt.  Inspiratie vind je op
www.iedereenverdientvakantie.be/ontdekkingtroef

De oproep richt zich prioritair  tot organisaties  die partner zijn in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.

Deze oproep ondersteunt niet de  reguliere werking van de organisaties maar net die activiteiten die het vakantiegevoel vergroten.  Daarom willen we een aantal voorwaarden inbouwen:

 • Ervaring in het werken met mensen in een kwetsbare situatie
 • Activiteiten kaderen in #ontdekkingtroef
 • Elke organisatie volgt een inspiratiesessie #ontdekkingtroef.
 • Bij afronding van het project vragen we een beperkt verslag.
  Zowel een inhoudelijk als een financieel verslag.   

Alle activiteiten respecteren  de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen. 

Organisaties die reeds worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid kunnen de resultaten in het kader van het project niet gebruiken voor het aantonen van de verplichtingen in het kader van de andere subsidiëring.

Welke organisaties worden ondersteund?


De oproep richt zich prioritair, tot organisaties die werken met personen in een kwetsbare situatie en partner zijn in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.   Ze moeten kunnen aantonen dat ze rechtstreeks werken met mensen in een kwetsbare situatie. Ze worden bijvoorbeeld door de Vlaamse overheid of lokale besturen in die opdracht erkend, of tonen dat aan op basis van hun werking in het voorbije jaar. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest treedt de VGC op als lokaal bestuur.

Daarnaast moeten aanvragers kunnen aantonen dat ze geconfronteerd worden met directe problemen door de COVID-19-maatregelen en dat deze maatregelen een impact hebben op het vakantiegedrag van de doelgroep waarmee ze werken.  

Er kan één dossier per organisatie per indiendatum worden ingediend. Organisaties die meerdere vestigingsplaatsen hebben, kunnen per vestigingsplaats één dossier indienen.


Welke activiteiten worden ondersteund?


Deze projectoproep heeft betrekking op vakantie en vakantiebeleving. Het kan gaan om digitale of fysieke activiteiten die het vakantiegevoel verhogen.  Tijdens deze activiteiten wordt er rechtstreeks gewerkt met de doelgroep.   


Wat zijn de beoordelingscriteria?


Bij de selectie van de projecten die voor subsidiëring worden voorgesteld, worden onderstaande criteria gehanteerd:

 • De mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie.
   
 • De mate waarin de aanvrager aantoont dat de coronamaatregelen een impact hebben op het vakantiegedrag van de groepen die de organisatie bereikt en op de werking ervan.  Welke nieuwe vakantienoden geïdentificeerd worden, alsook hoe daarop wordt ingespeeld.

  Deze projectoproep heeft betrekking op eerstelijnsactiviteiten in de vakantieperiode. Dat zijn activiteiten waarbij er rechtstreeks wordt gewerkt met de doelgroep in de tijd dat ze geen school lopen en/of niet werken.
  De aanvraag vermeldt minstens wat het initiatief inhoudt, wat de timing is en met wie er (eventueel) wordt samengewerkt. De participatie van de doelgroep bij het uitwerken, uitrollen en opvolgen van de activiteiten is een pluspunt.

   
 • De mate waarin het project het vakantiegevoel verhoogt en aansluit op de filosofie van #ontdekkingtroef.
  Inspiratie vind je op www.iedereenverdientvakantie.be/ontdekkingtroef.
   
 • De mate waarin de aangevraagde middelen in verhouding staan tot de beoogde resultaten.
  De subsidie van minimaal € 3500 maximaal € 30000 euro kan worden ingezet voor de volgende kosten:
  • Animatiekosten
  • Aankoop diensten
  • huur materiaal
  • verblijfskosten
  • vervoerskosten
  • cateringkosten  gekoppeld aan de activiteit
  • aankoop klein materiaal
  • vrijwilligers- en personeelskosten.
  • Covid-19 hygiëne- en beschermingsmateriaal


Wat zijn de decretale voorwaarden?


Om te worden gesubsidieerd moet de begunstigde:

 • partner zijn van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie
 • in zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en ook de rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijven en uitdragen
 • een vereniging zonder winstoogmerk zijn
 • zijn zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de subsidiëringsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en die ter beschikking stellen voor onderzoek door de administratie
 • op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen.


Procedure en termijnen


We voorzien 2 indiendata: 22 juli-17u  en 16 oktober-17u. 

De projectvoorstellen kunnen
 vanaf  10 juli worden ingediend. De projectvoorstellen moeten ten laatste op 22 juli om 17u  of 16 oktober om 17u worden ingediend.
Indieners worden vanaf 31 juli en 30 oktober op de hoogte gebracht van de beslissing. 
Indiening gebeurt op de volgende manier:

 • Download en vul het aanvraagformulier in
 • Download en vul  de begroting in.
 • Eénmaal alles is ingevuld, meld je je organisatie aan op www.iedereenverdientvakantie.be/projectoproep
 • Je laadt zowel de begroting als het aanvraagformulier op. 
 • Je ontvangt een automatische bevestiging via mail.
 • Een ondertekend exemplaar stuur je tegen 28 juli (ronde 1) of 28 oktober 2020 (ronde 2) op naar:
  Toerisme Vlaanderen
  Jeroen Marijsse
  Grasmarkt 61
  1000 Brussel. 
  De postdatum stelt als bewijs.

Aanvragen die enkel via post of via de website worden aangeleverd zijn niet geldig.      

De projectvoorstellen worden beoordeeld door het agentschap Toerisme Vlaanderen.
Toerisme Vlaanderen brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing en van de toegekende subsidie. Het project kan starten vanaf het moment van lancering van de subsidieoproep en moet uiterlijk op 15 mei 2021 afgerond worden.

Over welke budget gaat het?


Per project wordt maximaal 30.000 euro toegekend.

Bij een positieve beslissing van de administrateur-generaal wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking gesteld:

 • een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het subsidiebesluit.
 • het saldo van maximaal 20 procent wordt uitbetaald nadat het agentschap heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, werden nageleefd en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het werkings- en financieel verslag dat uiterlijk op 30 juni 2021 aan Toerisme Vlaanderen wordt bezorgd. De aanvrager houdt de bewijsstukken bij.

Alleen kosten die gemaakt zijn vanaf  de lancering van de subsidieoproep en voor het einde van het project komen in aanmerking. Als de nettokosten minder bedragen dan de toegekende subsidie, dan wordt het verschil teruggevorderd. De nettokosten zijn de aangetoonde kosten verminderd met de eventuele opbrengsten die voortvloeien uit de realisatie van het project.


Nog vragen?

Download de handleiding.

Voor meer info kun je terecht bij:
Jeroen Marijsse
tel:  02 504 03 70
 
mail: Jeroen.marijsse@iedereenverdientvakantie.be

Hannelore Herreman:
mail: hannelore.herreman@iedereenverdientvakantie.be